LATVIJAS
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
PĀRVALDNIEKU ASOCIĀCIJA

Zvani un jautā
29 251059

Raksti un jautā
info@lnipa.lv

 

11.11.2015

Situācijas, kura tiek komentēta:

             Atbilstoši LR MK 2015.gada 15.septembra sēdes protokola Nr.47 punktam Nr.1 MK atbalstījis likumprojektu „ Grozijumi PVN likumā”.

             Likumprojekta 1.pants paredz izslēgt no PVN likuma 52.panta pirmās daļas 25.punkta „b” apakšpunktu, kurā noteikts, ka ar nodokli neapliek dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu saskaņā ar pārvaldīšanas līgumā iekļautajiem maksājumiem.

             Likumprojekts 2015.gada 8.oktobrī ir nodots izskatīšanai LR Saeimas Budžeta un finansu komisijai.

            Ja izmaiņas apstiprinās, tad tās stāsies spēkā no 2016.gada 1.jūlija.

Eksperta viedoklis: 

            Šīs nodokļu izmaiņas kardināli izmainīs situāciju nekustamā īpašuma tirgus dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas sektorā.

            No pārvaldīšanas izmaksu aplikšanas ar šo nodokli nav iespējams izvairīties,  jo ES direktīvas izvirza prasības aplikt visus pakalpojumus ar PVN nodokli. Valdība var izvēlēties tikai ar kādu likmi aplikt 12% vai 21%. Protams nav normāli, ka izmaiņas stājas spēkā no gada vidus, tām loģiski būtu jāsāk darboties no gada sākuma.

            Šīs izmaiņas neskars dzīvojamās mājas, kuras pārvalda un apsaimnieko dzīvokļu īpašnieku biedrības un kooperatīvi, pie nosacījuma, kad pārvaldītas tiek 1-2 mājas.

            Spēcīgu triecienu saņems lielie dzīvojamo māju pārvaldītāji, kā SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, SIA „Latio namsaimnieks”, SIA „Hausmaster” u.c. Šo organizāciju pakalpojums sadārdzināsies par vienu piekto daļu pie nosacījuma, kad pakalpojuma kvalitāte neizmainīsies. Ar šādu situāciju nebūs apmierināti iedzīvotāji un daudzās mājās sāks veidoties biedrības un kooperatīvi. Šis valdības solis sadārdzināt pārvaldīšanas izmaksas, būs stimuls dzīvokļu īpašniekiem uzņemties pašiem atbildību par savu kopīpašumu un tā izvairīties no izmaksu sadārdzinājuma.

            Lai saturētu klientu, lielie apsaimniekotāji būs spiesti samazināt apsaimniekošanas tarifu, jo savādāk viņi var zaudēt klientu.

            PVN ir nodoklis, kurš jāapmaksā pārvaldniekiem noteiktos termiņos neatkarīgi no tā, vai dzīvokļu īpašnieki šo nodokli ir iemaksājuši pārvaldniekam vai nav. Dzīvokļu īpašnieku maksātspēja dzīvojamās mājās ir zema. Tas nozīmē to, ka daudziem pārvaldniekiem būs problemātiski norēķināties ar valsti par PVN nodokļa nomaksu. Līdz ar to daudzi pārvaldnieki būs spiesti aiziet no šīs tirgus nišas prom. Jautājums ir atklāts, kādā veidā šis process notiks: godīgi nododot pārvaldīšanas procesu dzīvokļu īpašniekiem vai aizejot pa maksātnespējas ceļu.

            Ja šis process virzīsies pa maksātnespējas ceļu, tad tas būs ļoti sāpīgs pašiem dzīvokļu īpašniekiem. Šeit ieteicams atcerēties, kā no tirgus nišas aizgāja tādi apsaimniekotāji kā SIA „KSA māju serviss”, SIA „Lafipa N”, SIA ”Vācele”, SIA „Jaunā vide”, SIA „Namu apsaimniekošana” u.c. un izdarīt pareizus secinājumus.

            Izmaksu sadārdzinājums vistiešākā veidā skars dzīvokļu īpašniekus. PVN nodoklis ir nodoklis, kuru maksā patērētājs, šajā gadījumā tas ir dzīvokļu īpašnieks. Ne jau visi dzīvokļu īpašnieki dzīvojamās mājas robežās spēs vienoties par biedrības  vai kooperatīva izveidi un pārvaldīšanas procesa pārņemšanu. Tas nozīmē tikai to, ka būs daļa īpašnieku, kuri būs spiesti samierināties ar izmaksu sadārdzinājumu.

            Parasti saka, no nāves un nodokļiem nav iespējams izvairīties. Pie dzīvojamo māju pārvaldīšanas no PVN nomaksas var izvairīties, ja dzīvokļu īpašnieki izveido biedrību (dzīks) un  pārņem apsaimniekošanā dzīvojamo māju.

            Šādā situācijā PVN nodoklis ir jāmaksā pie nosacījuma, kad ieņēmumi par pārvaldīšanu dzīvojamā mājā ir 50 000 EUR gadā vai 4166.66 EUR mēnesī. Ja iedzīvotāji par apsaimniekošanu šobrīd maksā 0.50 EUR/m2, tad dzīvojamai mājai ir jābūt lielākai par 8333.33 m2. Šādas (tik lielas) mājas Latvijā nav daudz.

            Dzīvojamās mājas pārņemšanas process ir smagnējs un to nav iespējams veikt vienas nakts laikā. Nodokļu izmaiņas stāsies spēkā visātrākais 1.07.2016. un līdz tam laikam dzīvokļu īpašniekiem ir laiks par šo jautājumu padomāt un sagatavoties.

            No nākošā gada 1.jūlija sāksies interesants laiks visiem.

 

24.11.2015.

Situācija, kas tiek komentēta

Rīgas pilsētas dzīvokļu īpašniekus šodien skar ļoti nopietna problēma, kas saistīta ar ūdens un kanalizācijas pakalpojumu piegādi dzīvokļu īpašniekiem.

No 2008.gada dzīvokļu īpašniekiem, bez likumiska pamatojuma tiek uzspiests no SIA „Rīgas ūdens” puses maksājums par lietus notekūdeņu novadīšanu kopējā Rīgas kanalizācijas tīklā.

Prasība tiek iekļauta piedāvātā līguma projektā par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu piegādi. Ja kāds iedomājās nepiekrist šādam maksājuma, tiek piedraudēts visiem dzīvokļu īpašniekiem mājā atslēgt auksto ūdens padevi. Rezultāts šādai rīcībai ir viennozīmīgs, dzīvokļu īpašnieki paraksta sev neizdevīgu līgumu.

 

Eksperta viedoklis.

        Šāda SIA „Rīgas ūdens” prasība nav juridiski pamatota. Šī prasība Rīgas pilsētas dzīvokļu īpašniekiem tiek uzspiesta no spēka pozīcijām. Šobrīd šīs organizācijas darbību nekustamā īpašuma tirgus dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tirgus sektorā nekontrolē neviena organizācija, līdz ar to tā var atļauties saviem klientiem diktēt savus noteikumus no spēka pozīcijām.

     SIA Rīgas ūdens slēdzot līgumu par pakalpojumu piegādi, klientiem iekļauj nepamatotus nosacījumus, kuri neattiecas uz komunālo pakalpojumu piegādi, tas ir uz ūdens un kanalizācijas pakalpojumu piegādi.

            Līgumā tika ievietoti nosacījumi, ka klientam ir jāievēro Rīgas Domes 02.07.02. noteikumu Nr.22 „ Noteikumi par notekūdeņu novadīšanu pilsētas kanalizācijas tīklā” ievērošanu. Šie noteikumi izvirza prasības veikt papildus maksājumu par lietus notekūdeņiem.

                Šie noteikumi Rīgā nav pieņemti saistošo noteikumu formā un tāpēc tie nav saistoši Rīgas pilsētas iedzīvotājiem.

         Ja līgums tiek parakstīts par šo noteikumu ievērošanu, tad klients brīvprātīgi piekrīt pildīt šos noteikumus. Šo noteikumu izpilde ir saistīta ar noteiktām izmaksām.

            LR likums „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” 6.pants nosaka, ka dzīvokļu īpašniekiem ir jānorēķinās par saņemtiem komunāliem pakalpojumiem, tas ir par aukstā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu. Likums neuzliek par pienākumu norēķināties par lietus notekūdeņu novadīšanu kopējā kanalizācijas tīklā.

            Saskaņā ar LR Satversmes 91.panta nosacījumiem, visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēku tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Šobrīd šī Satversmes tiesību norma no SIA Rīgas ūdens puses tiek pārkāpta. SIA Rīgas ūdens vienai daļai savu klientu uzspiež ar viltu maksāt papildus maksājumu, kad otra daļa klientu šo maksājumu neveic. Uzskatu, ka tā ir klientu diskriminācija.

            Šobrīd līgumos, kas ir noslēgti līdz 2008.gadam, nav ietverta prasība maksāt par lietus notekūdeņiem. Šī prasība no pakalpojumu piegādātāja ir parādījusies tikai pēc 2008.gada. Šajā laika periodā nav mainījusies likumdošana, kas reglamentē ūdens un kanalizācijas pakalpojumu piegādi klientiem, bet mainījusies ir pakalpojumu piegādātāju pakalpojumu piegādes filozofija.

            SIA Rīgas ūdens savos līgumos, kuri ir slēgti pēc 1.01.08. nepamatoti ir ievietojis līgumā nosacījumus, ka ir jāpilda Rīgas Domes 02.07.02. noteikumu Nr.22 „ Noteikumi par notekūdeņu novadīšanu pilsētas kanalizācijas tīklā” nosacījumi.

       Šie noteikumi, saskaņā ar LR likuma „ Par pašvaldībām „ 41.panta nosacījumiem, ir pieņemti kā  Rīgas domes iekšējais lēmums. Tas nozīmē to, ka šie noteikumi ir saistoši tikai Rīgas domes izpildinstitūcijām. Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 45.panta nosacījumiem pārējiem klientiem ir saistoši tikai Rīgas domes lēmumi, kuri pieņemti saistošo noteikumu formā.

             Jautājums ir atklāts, vai tāpēc klientiem ir jācieš un jāpārmaksā par savu saņemto pakalpojumu.

       SIA Rīgas ūdens sniedz stratēģisku pakalpojumu Rīgas pilsētas iedzīvotājiem. Pakalpojumu sniedzējs atrodas monopolstāvoklī attiecībā pret saviem klientiem. Pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldības uzņēmums, kuram ir stingri jāievēro likuma prasības un kura darbību tā dibinātājs ( Rīgas dome) nekontrolē.

              Ja Rīgas Domes 02.07.02. noteikumu Nr.22 „ Noteikumi par notekūdeņu novadīšanu pilsētas kanalizācijas tīklā” ir pieņemti parasto noteikumu formā, tad pakalpojumu sniedzējs nav tiesīgs līgumā ietvert prasību par šo noteikumu izpildi.

                Tomēr šis jautājums ir tikai klientu rokās.

            Saskaņā ar LR CL 1402.panta nosacījumiem saistību tiesības rodas uz likuma vai līguma pamata. Šobrīd LR likumdošanas prasības neizvirza par pienākumu maksāt par lietus notekūdeņu novadīšanu. Ja klienti paraksta šādu līgumu, tad viņi ir uzņēmušies šīs saistības maksāt par šo pakalpojumu, par kuru viņiem nav jāveic apmaksa. Tādā gadījumā viņi ir brīvprātīgi uzņēmušies šīs saistības, kuras turpmāk viņiem ir obligāti jāpilda.

            Aicinu visus Rīgas pilsētas SIA „Rīgas ūdens” klientus būt modriem pie līguma slēgšanas. Jums ir tiesības noslēgt sev izdevīgu līgumu tikai tad, kad Jūs par savām tiesībām mazliet pacīnīsieties. Nekas automātiski nenotiek. 

Lapas apmeklētāju skaits:

Šodien:
Vakar
Šonedēļ:
Pagājušo nedēļ
Šomēnes:
Pagājušo mēnes
Kopā:
66
87
1113
1071418
7356
8680
1075075